Videolinkki iClass.UbiCast.tv palvelimelta

Amazon pilvipalvelu ja lataus EasyCast yksiköstä

Yleistä Mobile Studion käyttämisestä

UbiCastin Mo­bi­le Stu­dio on teh­ty laa­duk­kaan web vi­de­o­lä­he­tyk­sen ja vi­de­o­tal­len­teen te­ke­mi­seen erillaisista ta­pah­tu­mis­ta, se­mi­naa­reis­ta, jul­ki­sis­ta ti­lai­suuk­sis­ta, lehdistötilaisuuksita, oppi­tun­neilta ja lu­en­noil­ta. Koko jär­jes­tel­mä on pa­ke­toi­tu jä­mäk­kään is­kuil­ta suo­jat­tuun lauk­kuun, jol­la koko jär­jes­tel­män siir­tä­mi­nen ta­pah­tuu hel­pos­ti ja no­pe­as­ti pai­kas­ta toi­seen. Vaih­to­eh­toi­se­na rat­kai­su­na on myös mah­dol­lis­ta asen­taa lait­teet suo­raan ti­las­sa ole­vaan pöy­tään tai kaap­piin rack tyyp­pi­ses­ti.

Ti­las­sa ole­vat esi­tys­lait­teet ja ääni­läh­teet voi­daan kyt­keä hel­pos­ti stan­dar­di­liit­ti­mil­lä Mo­bi­le Stu­di­oon. Li­säk­si ti­laan ase­te­taan Full HD vi­de­o­ka­me­ra, joka tal­ti­oi pu­hu­jien ja esiin­ty­jien presentaatiot en­sin yleis­ku­va­na ja koh­den­net­tu­na vi­de­o­na pu­hu­jaan jär­jes­tel­män seu­ran­ta­jär­jes­tel­män avul­la. Eli koko lä­he­tys­jär­jes­tel­mä on help­po­käyt­töi­nen ja tuot­taa verk­koon täyt­tä HD vi­de­o­ta käyt­tä­jän niin ha­lu­tes­saan.

http://iclass.ubicast.tv/videos/permalink/v125159e9087d2db6hjo/

KurssiTV jul­kai­su­tes­tiEri­lai­sis­ta lä­he­tis­tä upo­tuk­sia vi­deo soit­ti­men re­surs­sien tes­taa­mi­sek­si6.6.2014